2016-05-01 Mexiko (370)

at 933 × 1400 in Tag 94 – 115 Mexiko

ein Strassenmusiker